Privacyverklaring Bill de Kimpe Fotografie

Dit is de privacyverklaring van Bill de Kimpe Fotografie

Voor Bill de Kimpe Fotografie is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Klantgegevens

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan adresgegevens.  Bill de Kimpe Fotografie verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust aan Bill de Kimpe Fotografie zijn verstrekt.

Formulier op de website: www.billdekimpe.nl  en e-mail

De website van Bill de Kimpe Fotografie maakt gebruik van een contactformulier. In dit formulier worden contactgegevens gevraagd, zodat we contact met u kunnen opnemen. De gegevens worden gebruikt voor het maken van offertes en/of het geven van de gevraagde informatie. Ditzelfde geldt voor informatie die wordt opgevraagd per e-mail. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De grondslag(en) voor het verwerken van de persoonsgegevens

De gegevens e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die met de opdrachtgever is aangegaan. De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingdienst.

Bewaren van gegevens

Bill de Kimpe Fotografie bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij uw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden twee jaar na het laatste contact verwijderd.

 Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 Social mediakanalen

Bill de Kimpe Fotografie maakt gebruik van verschillende social mediakanalen door middel van buttons en linken op haar website. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een opdrachtovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

De rechten van de klant

U hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die uw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wanneer u gebruik wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op met Bill de Kimpe Fotografie.

 Beveiliging van gegevens

Bill de Kimpe Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bill de Kimpe Fotografie.

Klacht

Heeft u een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 juni 2020.